VVD kritisch op nieuw afvalbeleid

De VVD heeft tijdens de raad gepleit voor vrije keuze voor aanvraag van de blauwe bak. De motie van de VVD om inwoners zelf de keuze te laten voor wel of geen papierbak werd door de raad gesteund. De VVD voert al enige tijd een strijd tegen het nieuwe afvalbeleid en de oplegging van extra containers. Tevreden is de VVD over de toezegging van de wethouder dat de grijze bak voorlopig wekelijks wordt geleegd. De aankondiging van het tweewekelijks inzamelen gaf veel onrust bij inwoners.

De VVD heeft tijdens de raadsvergadering over de uitvoering en financiën van het afvalbeleid een pittig betoog gevoerd. De VVD heeft zorgen om de haalbaarheid en uitvoering van het nieuwe afvalbeleid. Maatwerk is beloofd en wordt niet uitgevoerd. De service wordt gehalveerd en kosten verlagen met slechts 1 euro. Volgens de VVD moeten zaken bij Avalex eerst beter op orde zijn voordat het nieuwe afvalbeleid uitgerold kan worden. De motie van VVD en CDA om tijdelijk te stoppen met de uitrol van het nieuwe afvalbeleid heeft het helaas niet gehaald. De VVD kiest voor keuze in service, lage kosten en koersen op nascheiding.

2 reacties op “VVD kritisch op nieuw afvalbeleid

 1. Tineke Liebregs, Erik Meijer

  Wij zijn het helemaal met jullie eens. Ons huis, overigens een juweel van een huis uit 1731, beschikt absoluut niet over enige buitenruimte, op een dakterras op de eerste verdieping na. Op dat dakterras kan geen huisvuilcontainer worden geplaatst , laat staan drie. Wij hebben zelf met Avalex contact opgenomen, die het probleem onderkende en toezegde ervoor te zorgen dat iemand namens de gemeente langs zou komen om zich een nader beeld te vormen.
  Hebben jullie je echter al gerealiseerd dar de gemeente tbv dit beleidsvoornemen van de burger verwacht dat deze een behoorlijk stuk eigen grond -de ruimte die nodig is om een drietal containers te plaatsen- om niet aan de gemeente ter beschikking stelt? Wij vragen ons af of deze verkapte vorm van onteigening zonder vergoeding niet zodanig in strijd met het eigendomsrecht is, dat dit voor vernietiging door de Kroon in aanmerking komt. Afvalscheiding bij de bron, prima, maar dan wel met gebruikmaking van de openbare ruimte in plaats van van de ingezetenen te eisen dat deze eigen grond om niet beschikbaar stellen om de uitvoering mogelijk te maken.

  Reageren
 2. Tineke Liebregs, Erik Meijer

  Wij zijn het met jullie eens. Wij hebben een klein huis, overigens een juweel, daterend uit 1731, in het oude centrum van Voorburg. Het huis heeft echter geen enkele buitenruimte, op een dakterras, annex balkon op de eerste verdieping na. Het is uitgesloten dat op dit dakterras een container kan worden geplaatst, laat staan drie. Wij hebben contact opgenomen met Avalex. Deze heeft het probleem onderkend en na bestudering van een kaart vastgesteld dat dit probleem zich veel voor doet in het oude centrum van Voorburg. Wij kregen de toezegging dat zijdens Avalex contact zou oopnemen met de gemeente en dat iemand van de gemeente zich vervolgens met ons in verbinding zou stellen.

  Hebben jullie je al gerealiseerd, dat het gemeentebesluit impliceert dat de gemeente van de eigenaren/gebruikers van onroerend goed in Voorburg vergt om om niet een deel van hun grond aan de gemeente af te staan? Dat is immers de consequentie van het op eigen grond moeten plaatsen van drie afvalcontainers! Een verkapte vorm van onteigening zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat. Ons inziens zijn de hierop betrekking hebbende besluiten in strijd met het eigendomsrecht en komen deze in aanmerking voor vernietiging door de Kroon.

  Scheiden aan de bron, prima, maar dan alleen met gebruikmaking van gemeenteljke containers, geplaatst in de openbare ruimte, waar de burger de verschillende soorten afval gescheiden kan aanbieden. Voorbeelden van dergelijke in de openbare ruimte geplaatste containervoorzieningen zijn o.m. te vinden in de gemeenten Wassenaar en Noordwijk (die bovendien op een creatieve manier in de omgeving zijn ingebed. Ook bijvoorbeeld in oud-Voorburg zijn mogelijkheden genoeg om dit te realiseren.

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *