Burgerparticipatie: goede communicatie en spelregels gewenst

Als antwoord op Burgerparticipatiegroep Leidschendam Noord heeft de VVD-fractie haar visie op participatie en initiatieven opgeschreven. Hieronder is deze visie te lezen, samen met de vraag van de participatiegroep. De VVD hoopt snel in de Raad een rondetafelgesprek te kunnen houden om verder te praten.

In onze gemeente wordt al enige tijd gediscussieerd over burgerparticipatie en burgerinitiatieven. Wat mogen actieve inwoners van de gemeente verwachten? Wanneer is iets een initiatief dat wordt gesteund? Welke inspraak is mogelijk, en hoe zorgen we dat bij ‘participatie’ iedereen en alle meningen eerlijk aan bod komen? De brief met de visie van de VVD luidt als volgt:

Beste mensen van de Burgerparticipatiegroep Leidschendam Noord,

Hartelijk dank voor uw mail met de vraag wat onze visie is op participatie en burgerinitiatieven.
Graag geven we hier bij deze antwoord op. U geeft in uw mail aan dat u deze zult publiceren. Daarbij gaan we ervan uit dat u deze brief dus in zijn geheel citeert. Ook zetten we deze brief op onze eigen site.

In ons verkiezingsprogramma staat dat de gemeente mensen serieus moet nemen en écht naar hen moet luisteren. Ook het coalitieakkoord geeft hier aandacht aan.

In de campagne, onder meer bij het debat over dit onderwerp in Museum Swaensteyn en op onze eigen inloopbijeenkomst in onze campagnewinkel, gaven we aan dat dit onderwerp meer aandacht, visie en beleid in de gemeente moet krijgen. Nu is het zaak daar iets aan de doen.

Mede daarom voeren we op dit moment binnen de gemeenteraad een gesprek over dit onderwerp. Daarbij is het natuurlijk ook belangrijk om de mening en ideeën te horen van uw groep en anderen die hiermee bezig zijn; daarom wordt (bent) u uitgenodigd voor een rondetafelgesprek hierover. Onze bedoeling is om nieuwe spelregels te maken en af te spreken hoe de gemeente zich open opstelt en samen met inwoners aan de slag gaat. Die spelregels willen we in de loop van dit jaar invullen en vaststellen; we zijn benieuwd welke concrete ideeën u daarover heeft.

Zelf denken we er in grote lijnen zo over:

We maken hierbij even onderscheid tussen burgerinitiatieven en participatie bij processen van de gemeente.

Bij initiatieven van inwoners (of verenigingen, instellingen, bedrijven) gaat het om een idee van henzelf. Of zoals de Rekenkamer het zegt: burgers dragen zelf bij aan de realisatie en de verbetering van de kwaliteit van de lokale samenleving zonder oogmerk van privaat gewin.

De gemeente heeft daarbij in onze ogen een helpende rol. Daarbij geeft de gemeente wel helder en snel aan wat mag en niet mag (er is soms nu eenmaal wet- en regelgeving) en of en hoeveel gemeenschapsgeld er eventueel moet en kan worden bijgedragen; voor de rest zijn de initiatiefnemers aan zet en kan de gemeente zo nodig helpen (binnen de capaciteit en middelen die zij heeft). We hebben als VVD veel bewondering voor vernieuwende initiatieven van de mensen zelf. De tijd van ‘u vraagt, de overheid betaalt en bepaalt’ is voorbij; mensen doen heel veel zelf en de overheid kan af en toe bijdragen.
Bij participatie bij processen van de gemeente gaat het om de gemeente die inwoners (en verenigingen, belangengroepen en dergelijke) de gelegenheid geeft mee te praten, denken en (zo veel mogelijk) doen met zaken die de gemeente moet of wil. Zoals het bouwen van een wijk, of aanpassen van een straat, of bieden van zorg.

Participatie is daarbij iets anders dan altijd je zin krijgen. Wij vinden het heel belangrijk dat de mening van iedereen meetelt. We willen dat iedereen mee kan doen en gehoord en gerespecteerd wordt. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat sommige groepen hun weg beter weten te vinden of hun mening onder de aandacht weten te brengen. Met alle respect voor hun inzet, moeten we dus zorgen álle groepen worden gehoord. Met oog voor het algemeen belang van onze gemeente en de mensen die er wonen en werken. Dat is iets anders dan het optellen of afstrepen van deelbelangen.

Wij als VVD willen goede communicatie vanuit de gemeente en heldere spelregels die van te voren vast staan en door iedereen worden gevolgd. De spelregels geven helderheid over het proces (wie doet wanneer mee, wat is het doel, welke beslissingen worden door wie wanneer genomen) én de inhoudelijke kaders waarbinnen het spel wordt gespeeld (wat ligt vast en waarover kunnen we nog meepraten en meedoen). Als de gemeente daarover goed communiceert, weet iedereen waaraan hij of zij toe is en kunnen we samen aan de slag.

Uiteindelijk hebben we de gemeenteraad die door de inwoners van Leidschendam-Voorburg is gekozen om het algemeen belang na te streven, rekening te houden met álle groepen, te bepalen waar gemeenschapsgeld aan wordt besteed en dergelijke. Gemeenteraadsleden stellen kaders vast, controleren en zijn volksvertegenwoordiger. Vaak ligt de beslissing, vooraf over de spelegels en later uiteindelijk over het resultaat, bij de gemeenteraad. Daarbij staan raadsleden natuurlijk midden in onze samenleving, daarom zijn ze verkozen. We halen overal ideeën en meningen op en horen wat mensen zeggen. Binnen en buiten de raadszaal.

We gaan graag – onder andere – met jullie in gesprek hoe we daar met zijn allen een goede, participatieve invulling aan kunnen geven.

Tot op het rondetafelgesprek!

Met vriendelijke groet, namens de VVD-fractie,

Philip van Veller

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *