Ons betoog m.b.t. de begroting 2021-2024

Goedenavond voorzitter,

Gisteren liep ik mijn school binnen, versierd in de Sint sfeer. Samen met 300 leerlingen, vol verwachting of de Sint uit quarantaine is. Burgemeesters die de brieven van kinderen aan sint ontvangen en het mysterie van de onbekende plaats in Nederland waar Sint voet aan wal heeft gezet. Ik bedacht mij wat mooi dat kinderen zo flexibel kunnen omgaan met deze nieuwe tijd en tegelijk wat bijzonder dat traditie ondanks alles zo verankerd is in onze maatschappij.

De pandemie raakt ons allemaal en op alle fronten. Het zijn bijzondere tijden. En we bespreken vanavond een bijzondere begroting. Heel veel is nog onzeker. Normaal gesproken is het al erg lastig om te kijken wat de uitgaven en inkomsten volgend jaar doen. Nu weten we eerlijk gezegd niet eens hoe onderwerpen er over enkele maanden voor staan.  Wat we wel weten is dat deze crisis zijn sporen nalaat. In de samenleving, maar ook in onze begroting. Zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgaven.

Maar voorzitter, dit is een crisis waar we samen doorheen moeten komen. Wat de VVD betreft niet door blind te bezuinigen, maar door economische groei te stimuleren. En dat zonder de rekening bij onze inwoners neer te leggen door de lasten te verhogen. Dus met zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Tegelijkertijd willen we een goed vangnet bieden aan iedereen. In LV zijn de verenigingen het sociale cement van de gemeente Die verdienen onze steun daarom vraagt de VVD juist nu aandacht voor het instandhouden van het voorzieningenniveau van sport en cultuur zoals we in het Coronadebat hebben gevraagd, kunnen de wethouders van sport en cultuur ons dit bevestigen. De VVD is blij te zien dat voornoemde uitgangspunten ook de basis vormen van de voorliggende begroting.

Voorzitter,
We wonen in een mooie gemeente met een historisch centrum, een Mall met het allernieuwste winkelconcept met bedrijvigheid en ondernemers die hun nek uitsteken om er het allerbeste van te maken. Prachtige sportvelden die liggen te wachten tot we weer competities kunnen spelen, goede doelen clubs die zorgdragen voor een Opvrolijk project voor ouderen, scholen die met hart en ziel les blijven geven en de horeca die met de Take Away er het beste van wil maken. Voorzitter, we hebben een mooie gemeente maar er staat ons een onvoorspelbaar jaar te wachten.

We kijken vandaag naar een begroting met een heel groot tekort. Word ik daar blij van? Nee. Is het nodig? Ja, helaas wel. Kan onze gemeente het nu aan? Ja, dat ook. Kunnen we dat lang volhouden? Nee, dat niet.

Deze tijd vraagt om investeringen in onze samenleving. Investeringen zodat ondernemers, instellingen en onze inwoners het hoofd boven water kunnen houden en niet dieper wegzakken. Maar ook investeringen om ons straks sterker en klaar voor de toekomst weer uit de crisis te laten komen. En met investeren bedoel ik niet geld uitgeven dat we later nooit meer terugzien. Nee, het gaat erom dat we nu investeren om straks juist minder kosten te hebben. Dan heb ik het over jeugdzorg, schuldhulpverlening, maar ook ons ambtelijk apparaat. Zaken waar we dit en komend jaar helaas fors meer aan uit gaan geven. En ik zei al, daar wordt de VVD niet per se blij van, en dat moet ook zeker niet VAN lange duur, maar wel VOOR lange duur zijn. Ook dat uitgangspunt zien we duidelijk terug in de begroting. Zoals gezegd, volgend jaar een hele forse min. Maar met zoveel mogelijk gelijkblijvend beleid wel een structurele plus in de jaren daarna. En daar draait het wat de VVD betreft uiteindelijk om: financieel degelijk beleid.

Lage lasten
Dat voor wat betreft het algemene beeld voorzitter. Ik wil nu graag inzoomen op een aantal specifieke onderdelen. Ten eerste: lage lasten. Ik zei het al, wij zijn blij dat de lasten in deze begroting niet fors omhooggaan. Voor wat betreft de afvalstoffenheffing zien we in onze gemeente de kleinste stijging uit de regio. We doen de OZB en toeristenbelasting niet omhoog en parkeren blijft gewoon gratis. Het is zelfs gelukt een aantal lasten te verlagen. Zo hebben we onlangs nog de reclamebelasting afgeschaft.

Bereikbaarheid
Naast de lage lasten bent u van ons ook gewend dat we pleiten voor goede bereikbaarheid. Helaas, en daar hebben we het al genoeg over gehad, heeft de aanleg van een nieuwe brug het niet gehaald. Maar de VVD zou de VVD niet zijn als we ook bij dit zeer teleurstellende besluit een positieve draai zouden geven. Want, ja, er blijft hierdoor ook geld over. Geld dat wat ons betreft terecht door het college wordt gereserveerd voor het verbeteren van onze bereikbaarheid. Is het niet met een extra brug, dan graag op een andere manier investeren in mobiliteit voor de toekomst.

De VVD ziet graag een toekomstbestendig plan tegemoet voor infrastructuur waarin fiets, OV en auto alle 3 worden meegenomen. We horen graag van de wethouder welke verdeling ze hierin gaat maken. Voorzitter, vanzelfsprekend is verkeer per fiets steeds meer relevant in onze gemeente om snel van A naar B te komen, Daar horen ook fiets parkeerplekken bij. De VVD pleit ervoor om de o zo nodige fiets parkeerplekken op te nemen in de omgevingsvisie. Hiervoor dient de VVD een motie in.

Wonen
Leidschendam-Voorburg heeft een hoge kwaliteit van wonen, in de rust, het groen en de ruimte. Een gemeente met een hoog voorzieningen niveau, een fijne woongemeente met aandacht voor elke karakteristieke kern. De behoefte aan wonen is nog steeds erg groot. Er zijn woningen in aanbouw, er zijn plannen voor woningen, maar genoeg is het nog niet. Dus we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Maar daarbij kijken we natuurlijk niet alleen naar huizen. Er moet voldoende ruimte blijven om te ondernemen, voor levendigheid in de wijk. En meer dan voldoende groen van goede kwaliteit. De VVD vraagt al tijden aandacht voor wat er op de Binckhorst gebeurt. Dat is een richting die we volgens mij niet op moeten in onze gemeente. Bij bouwen moet er nl voldoende ook zijn voor voorzieningen, bereikbaarheid, groen, zorg, onderwijs. Dus als je een wijk aanlegt, moet er ook een goede toevoerweg naartoe, moet er voldoende ruimte zijn om buiten op een prettige manier te wandelen.

Bij de woningbouw moeten parkeerfaciliteiten worden meegenomen, naast dat de gemeente moet zorgen voor een goede infrastructuur is het ook aan de projectontwikkelaar om de parkeerplekken die berekend en betaald zijn te leveren. Hiervoor dient de VVD een motie in. Ook de doorstroom moet nog beter gestimuleerd en geactiveerd worden. Woningen voor senioren en starters zijn schaars. Naast voldoende woningen ziet de VVD graag dat wordt ingezet op ruimte voor bedrijvigheid en voorzieningen voor jong en oud.

Veiligheid
Ik hoef u niet te vertellen dat veiligheid bij de VVD voorop staat. Een veilige woongemeente is een fijne woongemeente. We zijn erg blij met de extra investering in veiligheid die in deze begroting zit. Zeker in deze tijd is extra inzet nodig. We zien het in en rond Prinsenhof, waar het nu gelukkig weer wat rustiger is. Maar hoe zit dat komend jaar? Voor de VVD is het belangrijk om daar goed op voorbereid te zijn en daar horen voldoende mensen en middelen bij.

Economie
Het is zeker in de huidige tijd van groot belang om een goede relatie en samenwerking te hebben met het bedrijfsleven en het MKB. Het college gaat werken aan een economisch stimuleringsplan economie en werkgelegenheid en lokale recreatie. De VVD steunt dit initiatief van harte. Onze wethouder economie is voortvarend aan de slag met div initiatieven hoe na de crisis verder te gaan, zoals koppeling onderwijs en campus en investeringen in Julianabaan en het Stationsplein, Van groot belang, zeker nu, is de inrichting van de lokale buitenruimte. Nu is deze Coronatijd is het belangrijk dat we meer aandacht besteden aan de inrichting van de openbare buitenruimte, meer bankjes voor ouderen, ruimte voor ondernemers en meer ruimte voor fietsers.

Zorg
Voorzitter, de zorg staat financieel onder druk. De VVD wil de zorg toekomstbestendig maken. Dat gaan we doen met de regiovisie 2021. Tegelijkertijd willen we dat het zorggeld echt naar de mensen toegaat die het nodig hebben. We zien om ons heen bij gemeenten dat een extra inzet op fraude c.q. onrechtmatig gebruik, loont. Voor wat de VVD betreft is het klip en klaar, iedere euro zorggeld moet terecht komen waar hij hoort bij de zorg. Hierbij dient de VVD een motie in voor extra maatregelen om fraude met zorggeld te bestrijden, de VVD hoort graag de reactie van de wethouder hierop.

Afval
Een compliment voor de wethouder en de uitrol wijkaanpak. Gelukkig voor de inwoners is er geen sprake van significante verhoging van de afvalstoffenheffing. Het afval wordt nog steeds wekelijks opgehaald, rest en PMD om de week en in de zomer zelfs wekelijks de groene bak. De VVD hoort nog steeds van inwoners dat de service telt, het ophalen van het restafval aan huis. De verloedering door bijplaatsen van grofvuil bij milieuparken zijn de VVD een doorn in het oog. Er is wel een belangrijk verschil, na de invoering van HNI 2.0, het maatwerk per wijk is bijplaatsen van rest en PMD verminderd.

De huidige aanpak van sedumplanten en opruimacties van DSW lijken vruchten af te werpen. De VVD ziet een kans in de aanpak d.m.v. preventieve communicatie en pictogrammen en een vast grofvuilophaaldag. Fijn dat het college daar ook mee aan de slag gaat. We kijken ook uit naar de proef met de camera’s. Dat duurt wat langer, maar de reden is wat ons betreft positief: ook Den Haag gaat op deze manier handhaven en wij trekken daarbij graag samen op. Afval is een kerntaak van de gemeente, niet de zorg van de inwoner. Service, lage kosten en een beter milieu.

Eenzaamheid
Een reclamecampagne laat ons weten dat kinderen met een handicap vaak eenzaam zijn, ze zitten op scholen ver van hun woonplaats, bezoeken speciale sport of beweeginstellingen en de gewone speeltuinen kunnen ze niet betreden. De VVD vraagt aandacht voor deze kinderen. Kan de wethouder toezeggen dat bij het uitvoeren van werkzaamheden aan speeltuinen ook de toegankelijkheid meegenomen worden? Het zou mooi zijn als ook deze kinderen gebruik kunnen maken van aangepast speelmateriaal in de buitenruimte. En voorzitter natuurlijk vraagt de VVD voor alle mensen die eenzaam zijn, zeker in Coronatijd aandacht om in te zetten op faciliteiten in de openbare ruimte, met aandacht voor het onderhoud van, wandelpaden, groen en fit/rustplekken. Ook zoals eerder gezegd is het in stand houden van goed voorzieningenniveau is daarbij belangrijk musea, theater en bibliotheek kunnen hier een rol van betekenis in spelen.

Voorzitter, ik rond af.
We zitten in een onzekere tijd en we gaan ook een onzekere tijd tegemoet. Hopelijk zitten we volgend jaar weer fysiek bij elkaar en kijken we terug op de coronacrisis. En als we dan terugkijken, wil de VVD er ook een hoop positieve zaken uit deze crisis zij gekomen. Dat de samenleving op een aantal punten, zoals mobiliteit, hoe en waar we werken, ons geld verdienen, hoe we voor elkaar zorgen en hoe we onze buitenruimte hebben ingericht een positieve verandering hebben doorgemaakt. Wanneer dat precies zal zijn weten we niet, maar dat we nu al werk moeten maken van een mooie toekomst na Corona is zeker. Wat ons betreft doen we dat samen en draagt ieder zijn steentje bij, inwoners, ondernemers, instellingen en de gemeente.
Dank u wel voorzitter

17 november 2020
Louise Kortman Fractievoorzitter VVD Leidschendam – Voorburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *