Afval in de belangstelling

Het thema afval stond volop in de belangstelling tijdens de raadsvergadering van 11 april 2017.

De Raadsbrief deelt de zorgen over het afvalbeleid. Het Doel is notabene: Optimale service tegen zo laag mogelijke kosten. De VVD pleit voor het belang van dit te behalen doel: Optimale service tegen zo laag mogelijke kosten.

Wanneer het college zelfs twijfelt over de implementatiekracht van Avalex bij dit grote invoeringsproject is het volgens de VVD beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. VVD heeft bij aanvang al tegen de invoering van dit nieuwe afvalbeleid gestemd. Drie zorgen wil de VVD hierbij met u delen.

  1. Uit de implementatie van de eerste wijk Voorburg Midden blijkt dat de hoogbouw maatwerk vergt. Onder de voorwaarden van een hoogbouw onderzoek zou het Nieuwe afvalbeleid omgekeerd inzamelen starten.

De wethouder heeft het onderzoek hoogbouw in de la gelaten. Gevolg is dat per wijk moet nu maatwerk wordt toegepast. Duur en inefficiënt.

  1. De taakstelling van 1.5 miljoen lijkt een onmogelijk opgave binnen deze bedrijfsvoering.
  1. Minder service, wel alternerend inzamelen, geen kostenvoordeel wel een onzekere Governance, geen afvalbrengstation in onze gemeente. Het Nieuwe Inzamelen is geen goede keuze.

Het doel optimale service tegen zo laag mogelijke kosten wordt niet behaald.

Tijd volgens de VVD om het afvalbeleid “On hold” te zetten daar heeft de VVD samen met het CDA een motie voor ingediend. De moties 2 en 3 gaan over service.

Voor de VVD staat service voorop. Service is ook het hebben van een afval brengstation in je eigen gemeente. Van de 5 afval brengstations moeten er 3 sluiten omdat deze niet duurzaam zijn. Ze zijn wel service gericht en dat telt namelijk in het bijzonder als ik naar de doelstelling kijk: optimale service!

Ons eigen afval brengstation aan de Nieuwe Havenstraat moet het veld ruimen vanwege herinrichting KPP. Helaas komt er geen brug dan had het afvalstation gewoon kunnen blijven liggen. De VVD pleit voor behoud afval brengstation in de eigen gemeente. I.p.v. grote investeringen in dure duurzaamheidsstations.

Eerst wil de VVD de boel op orde zien, er was al een debacle met de afvalstoffenheffing. De VVD heeft de motie ingediend om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een andere locatie van een afval brengstation in de gemeente LV.

De VVD heeft eveneens een motie ingediend om het huidig afval brengstation zo lang mogelijk geopend te houden tot een alternatief voorhanden is en zolang dit i.v.m. ontwikkeling KPP mogelijk is. Men gooit niet z’n oude schoenen weg voordat men nieuwe heeft.

Ondanks steun van andere partijen hebben de moties niet geleid tot aanpassing van het beleid. De VVD heeft wederom het omgekeerde afvalbeleid kritisch onder de aandacht gebracht. Het huidige afvalbeleid leidt tot hoge kosten en minder service. Van ieder wordt verwacht zijn restafval weg te brengen naar ondergrondse containers. Voor deze ondergrondse containers is te weinig plaats voorhanden i.v.m. kabels en leidingen. Inwoners klagen dat ze worden geplaatst op parkeerplekken en bij inwoners voor de deur.

Voor de VVD zijn de service, de kosten en het milieu van groot belang. VVD is voor na scheiding, het behoud van service en lage kosten.